Bioreaktor C.bird

C.bird™ to innowacyjny mikrobioreaktor o wysokiej wydajności stworzony w celu hodowli równoległej w 96-/24-dołkowych płytkach.  W skali 150-800 µL zapewnia on warunki zbliżone do panujących w bioreaktorach produkcyjnych.

 

C.bird™ umożliwia wczesną identyfikację najbardziej produktywnych i stabilnych klonów, co pomaga ograniczyć ilość dalszych etapów pasażowania oraz wysiłek związany z przeprowadzaniem procesu skalowania. Pozwala to oszczędzić czas poświęcany na rozwój linii komórkowych.

 

Wysoka przewidywalność najlepszych klonów jest możliwa dzięki kontroli istotnych parametrów hodowli od jej początkowych faz.

C.BIRD™ zapewnia środowisko odpowiednie do hodowli komórkowej w 96-/24-dołkowych płytkach.

 

  • Powoduje wzrost wartości współczynnika przenoszenia tlenu (dla komórek przylegających oraz zawiesinowych)
  • Umożliwia prowadzenie hodowli zawiesinowych (tylko dla komórek zawiesinowych)
  • Zapewnia ciągłe mieszanie w celu równomiernego rozkładu pożywki
  • Generuje niewielkie naprężenia ścinające minimalizując stres komórkowy

Zastosowanie: rozwój linii komórkowych

W przemyśle biofarmaceutycznym do produkcji leków biologicznych stosowane są komórki ssaków. Rozwój linii komórkowych (cell line development – CLD) wykorzystuje się do określenia, które linie mają najwyższy wskaźnik produkcji rekombinowanego białka oraz równocześnie charakteryzują się wysoką stabilnością w produkcji na dużą skalę.

 

Podczas rozwoju linii komórkowych następuje skalowanie przyrostowe linii komórkowych, od kultur statycznych, przez rozwój w kolbach do wstrząsania, do dalszego skalowania w bioreaktorach. Hodowla komórkowa w początkowej fazie CLD obecnie sprowadza się do formatu statycznego. Jest to spowodowane ograniczającym wpływem rozmiaru płytek i liczby komórek na możliwości mieszania kultury.

 

 

Dane dotyczące wydajności

Do badania użyto linii komórkowych CHO-K1 wykazujących ekspresję mAb. Kultury zawiesinowe stworzono w chemicznie zdefiniowanej, niezawierającej składników pochodzenia zwierzęcego pożywce (CD Hybridoma medium # 11279-023 by GibCo).

 

Zawiesinowa linia komórkowa podczas ekspresji terapeutycznego białka (aHER2) używanego do produkcji leków stosowanych w leczeniu raka piersi.

 

Do eksperymentu zastosowano standardowe 96-dołkowe płytki (Eppendorf, Germany). W celu porównania wyników przeprowadzono badania z użyciem komórek wyhodowanych w standardowych, statycznych warunkach oraz przy użyciu kultury zawiesinowej c.bird™ w inkubatorze zapewniającym warunki 37°C i 5% CO2. Porównano wzrost komórek oraz produkcję białka.

 

Hodowla zawiesinowa c.bird™ poprawia proliferację komórek, wydajność produkcji rekombinowanych białek oraz wydajność zależną od objętości (Qp) w porównaniu do standardowej, statycznej hodowli. W celu zapewnienia wiarygodnych wyników, do badania użyto różnych początkowych stężeń komórek, a pomiarów dokonano przy użyciu wielu przyrządów. We wszystkich przypadkach wyniki uzyskane dzięki hodowli zawiesinowej c.bird™ były lepsze niż te uzyskane w hodowli statycznej.

 

W przypadku 1. (case 1) po 3 dniach hodowli, zawiesinowa kultura c.bird osiągnęła gęstość równą 4.2×106 komórek/ml, dla porównania kultura statyczna – 1.8×106 komórek/ml. W przypadku 2. (case 2) gęstość komórek po 5 dniach hodowli w zawiesinowej kulturze c.bird wyniosła 3.1×106 komórek/ml, w kulturze statycznej tylko 1.9×106 komórek/ml.

 

C.bird™ wykazał 2.5 – 3.8 razy większą produkcję rekombinowanych białek oraz 1.8 – 2.6 razy większą wydajność zależną od objętości (Qp) niż hodowla statyczna.