Shareholder notification on change in voting interest of MODE S.A.

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie poprzednio: Mode S.A. z siedzibą w Straszynie; dalej: Emitent informuje, iż do Emitenta wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od ABCUS sp. z. o.o., w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Poniżej Zarząd przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam – działając w imieniu ABCUS Sp. z o.o., o zmianie dotychczas posiadanego przez ABCUS Sp. z o.o. udziału poprzez zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu spółki SYGNIS SA z siedzibą w Straszynie dawniej MODE SA; dalej: „Spółka”.

 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
  Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zarejestrowaniem w dniu 30 grudnia 2021 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę: 3.365.942,40 PLN poprzez emisję 16.829.712 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.
 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego ABCUS Sp. z o.o. posiadała łącznie:
  580.000 akcji MODE SA, stanowiących: 9,81% kapitału zakładowego Spółki MODE SA i uprawniających do wykonywania: 580.000 głosów, co stanowiło: 9,81% ogólnej liczby głosów.
 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki
  oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, ABCUS Sp. z o.o. posiada łącznie: 580.000 akcji stanowiących: 2,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania: 580.000 głosów, co stanowi: 2,55% ogólnej liczby głosów.
 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
  Nie dotyczy.
 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
  Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.
 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
  Nie dotyczy.
 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni
  lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj
  lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
  Nie dotyczy.
 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  580.000 głosów, co stanowi: 2,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce.”