Shareholders’ notifications of changes in voting interests of MODE S.A.

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie poprzednio: Mode S.A. z siedzibą w Straszynie; dalej: Emitent informuje, iż do Emitenta wpłynęły zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariuszy: Pana Andrzeja Burgs działającego w imieniu własnym oraz żony Anastazji Burgs, Pana Grzegorza Kaszyńskiego, Pana Artura Górskiego oraz Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmian udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienia, z zakreślonymi danymi wrażliwymi.