Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie _dalej: Mode_ informuje, iż w dniu 21 stycznia 2021 r. zawarł z Sygnis New Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: Sygnis_ list intencyjny _dalej: List Intencyjny_. Podpisując List Intencyjny, Strony postanowiły podjąć negocjacje w sprawie połączenia obu Spółek. Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Sygnis _spółka przejmowana_ na Mode _spółka przejmująca_, w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Sygnis akcji Mode. Połączenie Spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Mode oraz Zgromadzenie Wspólników Sygnis. Powstała po połączeniu spółka będzie działać pod nową firmą Sygnis S.A. Podpisanie Listu Intencyjnego otwiera proces due diligence Spółek oraz prace nad przygotowaniem porozumienia o podstawowych warunkach transakcji _dalej: Term Sheet_. Strony ustalą warunki transakcji, spisane w Term Sheet do dnia 28 lutego 2021 roku. Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw _due diligence_, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2021 roku.
Zarząd wskazuje, iż Sygnis prowadzi działalność w przedmiocie consultingu technologicznego w zakresie hardware’u i wdrożeń technologii addytywnych w firmach oraz instytucjach badawczych. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i budowie maszyn specjalistycznych. Sygnis realizuje własne projekty R&D w dziedzinie nowych technik druku 3D, usług biotechnologicznych oraz realizacji krótkich serii produkcyjnych. Dział handlowy Sygnis zajmuje się dystrybucją m.in.: drukarek 3D, biodrukarek 3D, zaawansowanej mikroskopii. Sygnis posiada dział wzorniczy opracowujący design maszyn, a także własne serie produktowe.