Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Sygnis S.A.

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie (poprzednio: Mode S.A. z siedzibą w Straszynie; dalej: Emitent), w związku z przyznaniem w dn. 3 stycznia 2022 r. akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie połączenia Emitenta ze spółką Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Emitenta oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, w załączeniu przekazuje podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Andrzej Burgs – Prezes Zarządu
Grzegorz Kaszyński – Wiceprezes Zarządu