Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze podjętych uchwał postanowiło, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji składać się będzie z 5 osób oraz powołało do Rady Nadzorczej nowej kadencji Panie Aleksandrę Anklewicz i Anastazję Burgs oraz Panów Macieja Sadowskiego, Łukasza Kaletę i Jana Golińskiego.

Jednocześnie Zarząd informuje, że dotychczasowe kadencje członków Rady Nadzorczej wygasły z dniem odbycia dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

W załączeniu Zarząd przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.