Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r.

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Z uwagi na uchwalenie zmian w Statucie, w załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie dokonanych zmian. Tekst jednolity Statutu Spółki zawarty jest w uchwale 37.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.