Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Piotra Bolińskiego, w sprawie przekroczenia progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.