Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Andrzeja Burgs (działającego łącznie z Panią Anastazją Burgs), w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poniżej Zarząd przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej” Ustawa”) niniejszym zawiadamiam – działając w imieniu własnym oraz w imieniu żony Anastazji Burgs, tj. w imieniu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1) Ustawy – o obniżeniu łącznie udziału poniżej progu 50% ogólnej liczby głosów, zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”).

 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
  Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zarejestrowaniem w dniu 10 lutego 2023 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.548.586,00 zł do kwoty 5.048.586,00 zł, w drodze emisji 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.
 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D Anastazja Burgs oraz Andrzej Burgs posiadali łącznie 12.574.254 akcje Spółki, stanowiące 55,29% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniające do wykonywania z nich 12.574.254 głosów, co stanowiło 55,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (w tym: Anastazja Burgs posiadała 1.402.476 akcji Spółki, stanowiących 6,17% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania z nich 1.402.476 głosów, co stanowiło 6,17% ogólnej liczby głosów oraz Andrzej Burgs posiadał 11.171.778 akcji Spółki, stanowiących 49,12% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania z nich 11.171.778 głosów, co stanowiło 49,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).
 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Aktualnie, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, Anastazja Burgs oraz Andrzej Burgs posiadają łącznie 12.574.254 akcje Spółki, stanowiące 49,81% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniające do wykonywania z nich 12.574.254 głosów, co stanowi 49,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (w tym: Anastazja Burgs posiada 1.402.476 akcji Spółki, stanowiących 5,56% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania z nich 1.402.476 głosów, co stanowi 5,56% ogólnej liczby głosów oraz Andrzej Burgs posiada 11.171.778 akcji Spółki, stanowiących 44,26% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania z nich 11.171.778 głosów, co stanowi 44,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).
 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
  Nie dotyczy.
 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
  Nie dotyczy.
 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
  Nie dotyczy.
 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
  Nie dotyczy.
 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Anastazja Burgs oraz Andrzej Burgs posiadają łącznie 12.574.254 głosów, co stanowi 49,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (w tym: Anastazja Burgs posiada 1.402.476 głosów, co stanowi 5,56% ogólnej liczby głosów oraz Andrzej Burgs posiada 11.171.778 głosów, co stanowi 44,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).”.