Dane finansowe

Dane finansowe Sygnis S.A.

 
2022
2021
2020
2019
2018
Dane podano w tys. PLN
Przychody
26 816,8
3 533,2
2 768,0
2 161,7
2 569,60
Zysk/strata netto
2 216,5
403,6
303,8
-306,0
-188,70
Zysk/strata z działalności operacyjnej
2 947,4
486,3
339,9
-282,4
-185,40
Dotacje
1 611,2
619,8
487,1
428,6
1 245,0
Aktywa trwałe
33 725,7
33 987,2
415,3
533,4
637,40
Wartości niematerialne i prawne
31 605,9
33 171,4
359,7
462,8
627,30

Dane finansowe Grupy

 
2022
Dane podano w tys. PLN
Przychody
28 283,8
Zysk/strata netto
-2 244,3
Zysk/strata z działalności operacyjnej
-850,1
Dotacje
1 722,3
Aktywa trwałe
34 150,3
Wartości niematerialne i prawne
32 097,3