Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 marca 2024 r.

Zarząd Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000393095 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 marca 2024 r. na godz. 14.00.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78 (00-844 Warszawa), w budynku Prime Corporate Center.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną dokumentację.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.