Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Sygnis New Technologies sp. z o.o.

Zarząd Mode Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, pod adresem: ul. Leśna 8, 83-010 Straszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000393095, o numerze REGON: 220906517, NIP: 9571029651, o kapitale zakładowym w wysokości 1.182.643,60 zł, w całości wpłaconym _dalej: „Emitent” albo „Spółka Przejmująca”_, działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych _zwanej dalej „KSH”_, niniejszym – po raz pierwszy – zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Emitenta, ze spółką Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000596825, REGON: 363093300, NIP: 5272752308, o kapitale zakładowym w wysokości 402.960,00 zł _dalej: „Spółka Przejmowana”_.
Połączenie następuje na zasadach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej z Zarządem Spółki Przejmowanej planie połączenia z dnia 31 sierpnia 2021 r. _zwanym dalej „Planem Połączenia”_, ogłoszonym w dniu 31 sierpnia 2021 roku zgodnie z art. 500 § 2_1_ KSH, tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia, począwszy od 31 sierpnia 2021 roku na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:

_-_ przez Emitenta na stronie internetowej:
https://www.mode360.eu/pl/o-nas/
_-_ przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej:
https://sygnis.pl/

Plan Połączenia został przekazany przez Emitenta również w drodze raportu ESPI nr 15/2021 w dn. 31 sierpnia 2021 r.

Ponadto, Emitent informuje, że w dniach od 28 października 2021 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia _składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego Zgromadzenia Emitenta, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu_, nie krócej jednak niż do dnia 29 listopada 2021 roku, akcjonariusze Emitenta, na wskazanych powyżej stronach internetowych mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH, tj.:

_1_ Planem Połączenia z dnia 31 sierpnia 2021 roku;

_2_ projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek;

_3_ Projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej z Emitentem jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek;

_4_ Projektem zmian Statutu Emitenta

_5_ ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2021 roku;

_6_ wyceną wartości 100% akcji Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2021 roku;

_7_ wyceną wartości przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2021 roku;

_8_ oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmowanej, zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

_9_ oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmującej, zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

_10_ sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności łączących się spółek _tj. Emitenta oraz Spółki Przejmowanej_ za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane.

_11_ sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek sporządzonymi dla celów połączenia;

_12_ opinią biegłego rewidenta z badania planu połączenia.

Dodatkowo, powyższe dokumenty będą również dostępne dla akcjonariuszy w siedzibie Emitenta.

Z uwagi na fakt, że ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 KSH, nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 2_1_ KSH, w treści pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitent nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 KSH.

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje Emitenta nowej serii C, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie art. 402_1_ § 1 KSH, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w drodze niniejszego raportu bieżącego.

Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Inne uregulowania – art. 504 § 1 w związku z art. 402_1_ Kodeksu spółek handlowych