Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i zmiany Art. 9 ust. 1 i Art. 10 Statutu Spółki, w załączeniu przekazuje podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.