Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2024 r.

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 marca 2024 roku.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Z kolei do uchwał nr 2 (w sprawie przyjęcia porządku obrad) oraz 6 (w sprawie wdrożenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki) zostały zgłoszone i zaprotokołowane w protokole z tego Walnego Zgromadzenia sprzeciwy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.