Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie / Zmiana siedziby i adresu Spółki

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 19 stycznia 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia, w sprawie zarejestrowania zmiany siedziby Spółki z Warszawy na Gdańsk oraz wynikających z tego tytułu zmian art. 3 Statutu:

dotychczasowe brzmienie art. 3:
„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

uchwalone brzmienie art. 3:
„Siedzibą Spółki jest Gdańsk.”

W związku z zarejestrowaniem zmiany siedziby, zmianie uległ również adres Spółki na następujący: ul. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

Jednocześnie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowany został oddział Spółki w Warszawie (02-089), przy ulicy Żwirki i Wigury 101.

W załączeniu Zarząd przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 15) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.