Zawarcie umowy z firmą audytorską

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Progres Biegli Rewidenci Glinkowski Kuligiewicz Spółka Partnerska, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3384 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe kończące się odpowiednio 31 grudnia 2023 r. i 31 grudnia 2024 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.