Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w głosach

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęły zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki od:

  • Warsaw Equity ASI sp. z o.o.,
  • Warsaw Equity Management SA.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienia z zakrytymi danymi wrażliwymi.