Zawarcie umowy z firmą audytorską

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Progres Biegli Rewidenci Glinkowski Kuligiewicz Spółka Partnerska, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3384 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnis za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.

Jednocześnie Zarząd przypomina, iż umowa na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Sygnis S.A. (m.in.) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., podpisana została 25 lutego 2022 r., o czym Zarząd informował w trybie raportu EBI nr 3/2022.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.