Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianach udziałów w głosach

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Panów Sławomira Jarosza oraz Artura Górskiego, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienia.