Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 marca 2024 r. Pan Maciej Sadowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej, nabierającą mocy z dniem 27 marca 2024 r. Ponadto, w dniu 26 marca 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze podjętych uchwał postanowiło odwołać z Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Anklewicz oraz powołać do Rady Nadzorczej Pana Piotra Ryszarda Żyłkę, na wspólną kadencję kończącą się 31 grudnia 2025 r.

W załączeniu Zarząd przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące Pana Piotra Ryszarda Żyłki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.